Siirry sisältöön

Säätiön säännöt

SUOMEN PARKINSON- SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT – hyväksytty hallituksessa 17.4.2018 ja PRH:ssa 30.5.2018


Säätiön nimi on Suomen Parkinson-säätiö sr, ruotsiksi Finlands Parkinson-stiftelse sr, englanniksi The Finnish Parkinson Foundation sr. Säätiön kotipaikka on Turku.

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriöitä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja stipendejä tutkijoille. Säätiö voi toteuttaa tarkoitustaan myös kaikilla muilla tarkoitusta edistävillä toimintamuodoilla.

Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäviisituhattakaksisataakaksikymmentä-kahdeksan euroa ja 19 senttiä (25.228,19 euroa). Säätiön varat on sijoitettava huolellisesti. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin lain sallimilla tavoilla.

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolella on oltava Parkinsonin tautiin tai liikehäiriöihin kohdistuva, osoitettu tieteellinen pätevyys.
a. ) Säätiön hallitus valitsee neljäksi kalenterivuodeksi kolme (3) jäsentä, joilla Parkinsonin tautiin tai vastaaviin liikehäiriösairauksiin osoitettu tieteellinen pätevyys sekä yhden (1) jäsenen, jolla on talouden ja sijoitustoiminnan osoitettu pätevyys.
b. ) Suomen Parkinson-liitto ry:n liittohallitus valitsee hallitukseen kaksi (2) jäsentä neljäksi kalenterivuodeksi. Mikäli Suomen Parkinson-liitto ei nimitystä tee, on säätiön hallituksen se tehtävä.
Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksen päättymisestä. Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön hallitus kutsuu itselleen sihteerin keskuudestaan tai ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita työryhmiä valmistelemaan hallituksessa päätettäviä asioita.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on enemmän kuin puolet jäsenistä, joista yhden tulee olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee.
Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja yksi kokouksessa siihen valittu hallituksen jäsen.

Säätiöllä voi olla asiamies, joka toimii hallituksen alaisena. Asiamiehen työsuhteesta ja toimiehdoista määrää hallitus.

Säätiötä edustavat puheenjohtaja ja hallituksen jäsen aina kaksi yhdessä.
Säätiön hallitus voi antaa edustamisoikeuden asiamiesasemassa toimivalle henkilölle yhdessä puheenjohtajan kanssa sekä varapuheenjohtajana toimivalle henkilölle yhdessä hallituksen jäsenen kanssa.

Hallituksen jäsenille ja hallituksen sihteerinä toimivalle henkilölle voidaan kokouksista määrätä tavanomainen palkkio ja tavanomainen korvaus säätiön hyväksi tehdystä muusta työstä.
10§
Hallituksen on kokoonnuttava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä varsinaiseen vuosikokoukseensa, jossa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
a. ) hyväksytään ja allekirjoitetaan edellisen tilikauden tilinpäätös ja toimintakertomus;
b. ) määrätään hallituksen jäsenille ja sihteerille maksettavat kokouspalkkiot ja muut työkorvaukset;
c. ) päätetään tilintarkastusyhteisöstä 11§ mukaan;
d. ) valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi;
e. ) muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Tarpeen vaatiessa voi hallitus kokoontua ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään kokouskutsussa mainittuja asioita. Hallitus on kutsuttava koolle ylimääräiseen kokoukseen, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta pyytää.
11§
Säätiölle valitaan 2-vuotiskaudeksi tilintarkastusyhteisö. Hallitus valitsee tilintarkastusyhteisön varsinaisessa vuosikokouksessaan tarkastamaan kahden seuraavan vuoden tilejä ottaen huomioon säätiölain määräykset tilintarkastajan toimikauden pituudesta.
12§
Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on esitettävä vuosikokouksen jälkeen tilintarkastusyhteisölle, jonka tulee antaa niistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle toukokuun loppuun mennessä. Mikäli tilintarkastuskertomus antaa aihetta on hallituksen kokoonnuttava kesäkuun aikana päättämään tilintarkastuksen aiheuttamista toimenpiteistä.
Jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava viranomaistahojen määräämien aikataulujen mukaisesti viranomaisille. Hallituksen jäsenen ja edustajan vaihtumisesta on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Patentti- ja rekisterihallituksen säätiörekisteriin.
13§
Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään 2/3 hallituksen kaikista jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.
14§
Jos säätiö lakkautetaan, käytetään säätiön varat säätiön hallituksen päättämällä tavalla sääntöjen 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.
15§
Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan säätiölain määräyksiä.