Siirry sisältöön

MONIVUOTISET APURAHAT KIINNOSTIVAT HAKIJOITA – Suomen Parkinson-säätiöltä liikehäiriötutkimukselle lähes 220 000 euroa

Suomen Parkinson-säätiö on myöntänyt yhteensä 217 900 euroa apurahoja edistääkseen liikehäiriösairauksien, kuten Parkinsonin taudin, dystonian ja essentiaalisen vapinan, tieteellistä tutkimusta. Apurahojen joukossa oli kaksi erityisapurahaa, kumpikin 50 000 euroa, myönnettynä kolmeksi vuodeksi, sekä kohdeapuraha ulkomaiseen keskukseen työskentelyyn, jonka arvo oli 10 000 euroa.

Tutkimusrahoituksen avulla tavoitellaan innovatiivisia lähestymistapoja ja ratkaisuja liikehäiriösairauksien ehkäisyyn, diagnoosiin ja hoitoon. Erityisesti tuetaan lupaavia prekliinisiä ja kliinisiä tutkimuksia, jotka voivat johtaa merkittäviin läpimurtoihin sairauksien ymmärtämisessä ja hoitomuotojen kehittämisessä. Nuorten tutkijoiden väitöskirjatyöskentelyä painotetaan.

Vuoden 2024 apurahahakukierroksella saapui yhteensä 56 hakemusta Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriösairauksiin liittyvään tutkimukseen. Näistä 21 hakemusta oli väitöskirjatutkimuksia, 7 muita tutkimuksia ja 13 matkahakemuksia.

Erityistä huomiota herättivät kolmivuotista erityisapurahaa hakevat 14 korkeatasoista tutkimusta.

Näistä päätettiin poikkeuksellisesti rahoittaa kaksi erityishanketta. Ensimmäinen hanke keskittyy prekliinisiin tutkimuksiin, erityisesti uuden protonipumpun vaikutukseen lysosomien toiminnassa sekä ⍺-synukleiinisakkaumien poistamisen tehostamiseen. Toisessa kliinisessä hankkeessa pyritään parantamaan Parkinsonin taudin diagnoositarkkuutta käyttämällä muun muassa hajuanalyysiä ja biokemiallisia merkkiaineita.

Lisäksi osittain rahoitettiin kaksi muuta erityishakemusta, jotka käsittelevät aivosolujen senesenssin merkitystä ja kimeeristen kantasolujen käyttöä Parkinsonin taudin tutkimuksessa.

Hakemuksista myönnettiin 13 väitöstutkimukseen ja viisi muuhun tieteelliseen tutkimukseen apurahoja.

Mikrobien roolia Parkinsonin taudin etiologiassa tuettiin kahdessa projektissa. Näissä tutkimuksissa hyödynnetään hieman uudenlaista lähestymistapaa, kuten bakteerien vesikkeleiden nanopartikkeleiden toimintaa taudin leviämisessä ja tiettyjen Desulfovibrio-bakteerikantojen erityistä roolia.

Lisäksi rahoitettiin tutkimuksia epätyypillisten tautimuotojen ja harvinaisten liikehäiriöiden parissa, Parkinsonin taudin ilmaantuvuuden selvittämistä Pohjois-Karjalassa sekä parkinsonpotilaiden kaatumistaipumukseen liittyviä tutkimuksia. Myös syväaivostimulaation tarkentamista ja veri-aivoesteen toimintaa koskevaa työtä sekä levodopahoidon tehostamiseen tähtäävää tutkimusta tuettiin.

Yksi kohdeapuraha myönnettiin mikrogliatutkimukseen Lontoossa. Matka-apurahoja (yhteensä seitsemän) myönnettiin pääasiassa eurooppalaisiin kokouksiin, ja kaksi apurahaa myönnettiin Pohjois-Amerikan keskeisiin neurotieteen ja neurologian kokouksiin.

Suomen Parkinson-säätiö on sitoutunut tukemaan innovatiivista ja merkityksellistä tutkimusta liikehäiriösairauksien parissa. Tämän vuoden apurahat ovat osoitus säätiön jatkuvasta panostuksesta tieteelliseen edistykseen ja potilaiden hyvinvointiin. Lisätietoja säätiön myöntämistä apurahoista ja tutkimushankkeista löytyy säätiön verkkosivuilta parkinsonsaatio.fi.

Lisätietoja antaa: Terhi Pajunen-Mäkelä, asiamies

Apurahan saajat vuonna 2024 tutkimuksen ja suorituspaikan mukaan

Kaksi erityisapurahaa: Yhteensä 100 000 euroa, kumpikin myönnetty kolmeksi vuodeksi, tukien innovatiivisia tutkimushankkeita liittyen uuden protonipumpun vaikutukseen lysosomien toiminnassa ja ⍺-synukleiinisakkaumien poistamisen tehostamiseen sekä Parkinsonin taudin diagnoositarkkuuden parantamiseen.
 • FaT, dosentti, prof. Mikko Airavaara, Farmakologian ja lääke-hoidon osasto, Farmasian tiedekunta, Helsingin Yliopisto aiheenaan ”Lysosomal Mastery: A Promising Strategy for Reducing Alpha-Synuclein’s Harmful Effects”, 50 000 euroa
 • LT, el, prof.  Valtteri Kaasinen, Turun yliopistollinen keskussairaala; aiheenaan ” Improved diagnostic accuracy of Parkinson’s disease using smell detection, body fluids, and biosensor technology (Parkinsonin taudin diagnostiikan parantaminen käyttäen hajutunnistusta, elimistön nesteitä ja biosensoriteknologiaa)”, 50 000 euroa
Kohdeapuraha : Arvoltaan 10 000 euroa, mahdollistaen tutkijan työskentelyn ulkomaisessa tutkimusympäristössä.
 • PhD Safak Er, School of Pharmacy, University College London (UCL), UK, aiheenaan ”Effects of PD-LRRK2 mutations on glial “, 10 000 euroa
Väitöstutkimuksiin: Yhteensä 60 000 euroa, tukien 13 tutkimushanketta (25 työskentelykuukautta).

Helsingin yliopisto

 • FM Anna Kolsi, Mikrobiologian osasto, maatalous-metsätieteellinen tiedekunta , aiheenaan ”Genomic differences of Desulfovibrio strains and their impact in the development of Parkinson’s disease (Desulfovibrio-kantojen genomiset eroavaisuudet ja niiden vaikutus Parkinsonin taudin kehityksessä)”, 8 800 euroa
 • EL Kirsi-Marja Murtomäki, Isotooppi-yksiköt Meilahti ja Jorvi, aiheenaan ”Non-motoriset oireet, mikrobisto ja aivojen dopamiinitransportterisitoutuminen Parkinsonin taudissa ja essentiellissä tremorissa”, 4 400 euroa
 • Prov. Saku Reunanen, Farmasian tiedekunta, ”Yhdistetty suolistobakteerien ja ihmisen dopadekarboksylaasin estäjä levodopahoidon optimointiin”, 5 000 euroa

Itä-Suomen yliopisto

 • LL Sami Heikkinen, Kliinisen lääketieteen yksikkö, aiheenaan ”Differential diagnosis of atypical parkinsonism: Novel tools for differentiating frontotemporal dementia and atypical parkinsonism (Työkaluja epätyypillisten parkinsonismien sekä otsalohkodementian erotusdiagnostiikkaan)”, 4 400 euroa
 • LL Ayla Mehdiyeva, Pohjois-Karjalan Keskussairaala, aiheenaan ”Parkinsonin taudin ilmaantuvuus, oheissairastavuus ja ennuste Pohjois-Karjalassa (Parkinsonin tauti Pohjois-Karjalassa)”, 2 200 euroa
 • FM Tuuli-Maria Sonninen, A.I. Virtanen Instituutti, aiheenaan ”Human cell-based model of the blood-brain barrier to study vascular dysfunction in Parkinson´s disease (Veri-aivoesteen häiriön tutkiminen Parkinsonin taudissa kantasolupohjaisella mallilla), 6 600 euroa

Oulun yliopisto

 • FM Sonja Karikka, Biokemian ja molekyylilääke-tieteen tiedekunta, aiheenaan “Role of extracellular vesicles released by human gut microbiota in Parkinson’s disease. (Suolistobakteerien erittämien nanopartikkelien rooli Parkinsonin taudissa)”, 8 800 euroa
 • LK Johannes Kähkölä, OYS neurokeskus, aiheenaan ”Personalized deep brain stimulation for Parkinson’s disease (Yksilöllinen syväaivostimulaatio Parkinsonin taudissa)”, 2 200 euroa

Tampereen yliopisto

 • YAMK, sairaanhoitaja Tytti Böök, TAYS neurologian poliklinikka, aiheenaan “Analysis of OptoGait walking data using machine learning models – Using classification algorithms to assess the risk of falling in Parkinson’s patients (OptoGait-kävelyaineiston analysoiminen koneoppimismallien avulla – Luokittelualgoritmien käyttö Parkinson-potilaiden kaatumisriskin arvioinnissa)” 4 400 euroa

Turun yliopisto

 • LK Emmilotta Backman, Kliiniset neurotieteet, aiheenaan ”Clinical significance of nigral neuropathology in atypical parkinsonisms (Nigraalisen neuropatologian kliininen merkitys atyyppisissä parkinsonismeissa)”, 2 200 euroa
 • LK Aino Kuusela, Neurotoimialue Tyks, aiheenaan ”Phenotype and non-motor symptoms in essential tremor: focused ultrasound with functional neuroimaging (Kliininen ilmiasu ja ei-motoriset oireet essentiaalisessa vapinassa: kohdennettu ultraäänihoito ja toiminnallinen neurokuvantaminen)”, 4 400 euroa
 • LL Jaakko Pullinen, Tyks Neurokeskus, aiheenaan ”Localization of symptoms of movement disorders based on causal brain lesions (Liikehäiriöiden oireiden paikannus paikallisten aivoleesioiden perusteella)”,  2 200 euroa
 • LK Valtteri Räty, TYKS Kliinisten neurotieteiden laitos, aiheenaan ”Diagnostic accuracy of Parkinson’s disease over the disease course: Phenotypic changes and diagnostic delays (Parkinsonin taudin kulku: fenotyypin muutokset ja diagnostinen viive)”, 4 400 euroa
Muuhun tieteelliseen tutkimukseen: Yhteensä 39 400 euroa, myöntäen 5 apurahaa (7 työskentelykuukautta).

Helsingin yliopisto

 • PhD Eloise Mikkonen, Helsingin ja Tampereen yliopistot, aiheenaan ”Alpha-synuclein pathology in a Finnish population cohort (Alpha-synukleiinipatologian esiintyvyys suomalaisissa väestökohorteissa)”, 4 000 euroa
 • Fat Timo Myöhänen, Farmakologian osasto, lääketieteellinen tiedekunta, aiheenaan ”Solujen senesenssi Parkinsonin taudissa ja sen hoitokohteena”, 10 000 euroa

Itä-Suomen yliopisto

 • PhD Katrina Räty, A.I. Virtanen Instituutti, aiheenaan ”Novel chimeric Parkinson’s disease model to identify drug targets from human microglia (Uusi kimeerinen Parkinsonin tautimalli lääkekohteiden tunnistamiseksi ihmisen mikrogliasoluista)”, 10 000 euroa

Oulun yliopisto

 • TtM Heta Helakari, Oulun yliopistollinen sairaala, aiheenaan ”Parkinsonin tautia ja liikehäiriöitä sairastavien aivopulsaatiot hereillä ja anestesiassa”,     8 800 euroa

Turun yliopisto

 • LT Emma Honkanen, TYKS Neurokeskus, aiheenaan ”Neuroimaging and genetics of rare movement disorders (Harvinaisten liikehäiriösairauksien aivokuvantaminen ja genetiikka), 6 600 euroa
Matka-apurahat: Yhteensä 8 500 euroa, mahdollistaen 7 tutkijan osallistumisen kansainvälisiin konferensseihin ja seminaareihin.
 • PhD Prasannakumar  Deshpande, Turku Bioscience, Åbo Akademi, 1 000 euroa
 • M.Sc. Simas Janutenas, Helsingin yliopisto, 1 000 euroa                                                  
 • PhD Arun Mahato, Biotekniikan instituutti, Helsingin yliopisto, 1 500 euroa
 • LL Kalle Niemi, Turun Yliopisto, 2 000 euroa
 • M.Sc. Amanda Sandelin, Helsingin yliopisto, 1 000 euroa
 • Prov. Valtteri Syvänen, A.I. Virtanen -instituutti, Itä-Suomen Yliopisto, 1 000 euroa
 • FT Katri Sääksjärvi, THL, Turun yliopisto, 1 000 euroa