Tekstin koko

Säätiö perusti Hakamäen yksityisen suojelualueen Sysmään

Suomen Parkinson-säätiö sr on yksimielisellä päätöksellä perustanut Sysmään Hakamäen yksityisen suojelualueen METSO-ohjelman tuella.

Alueen pinta-ala on noin 12,5 hehtaaria ja se sijoittuu Pienen Ruokopuolisen länsipuolelle, Jalaanvuoresta etelään. Lähellä löytyy Kammiovuoren luonnonsuojelualue. Linkissä kartta alueesta.

Suojelualue on luonnontilaisen kaltaista vanhaa metsää. Alueen länsireunalta löytyy myös lehtoa. Pääpuulajina on kuusi ja sekapuuna kasvaa mäntyä, koivua ja haapaa. Alueelta kasvaa myös yksittäisiä metsälehmuksia. Alue on liito-oravan elinympäristöä ja siellä todennäköisesti kasvaa myös uhanalaisia kääväkkäitä ja erityistä jäkälää. Alue täyttää METSO-ohjelman I- ja II-luokan kriteerit.

Rauhoitusmääräyksen yleiset  rajoitukset:

Alueella  on kielletty:

 • metsänhakkuu ja muut metsänhoitotoimet
 • elävien ja kuolleiden kasvien, kasvinosien ja sienien ottaminen tai vahingoittaminen
 • ojien kaivaminen ja kaikenlainen muu maa- ja kallioperän vahingoittaminen ja sen ainesten ottaminen
 • rakennusten, rakennelmien, teiden ja  polkujen rakentaminen
 • moottoriajoneuvolla  liikkuminen olemassa olevien teiden ja reittien ulkopuolella sulan maan aikaan
 • luonnonvaraisten  selkärankaisten  eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen sekä niiden pesien hävittäminen
 • selkärangattomien  eläinten pyydystäminen ja kerääminen sekä
 • kaikenlainen muu toiminta, joka muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti luonnonoloihin   tai eliölajien  säilymiseen.

Edellä  olevien  määräysten   estämättä  alueella  sallitaan:

 • marjojen ja hyötysienien poimiminen
 • metsästyslain mukainen  metsästäminen maanomistajan  luvalla
 • vierasperäisten eläin- ja kasvilajien poistaminen
 • alueeseen rajoittuvan metsätien käyttöön, ylläpitoon ja kunnostamiseen  liittyvät  toimet

Nyt muodostettu alue kuuluu sysmäläisen maisteri Marita Routelan Suomen Parkinson-säätiölle aikoinaan testamenttaamaan metsäkiinteistöön ja on kooltaan runsaat kolme prosenttia siitä.

Lisätietoja:

Päätös ELY-keskus 16.5.2018 HAMELY/267/2018

METSO-ohjelma http://www.metsonpolku.fi

Suomen Parkinson-säätiö sr tukee Parkinsonin tautia, dystoniaa, Huntingtonin tautia ja muita liikehäiriösairauksia koskevaa tieteellistä tutkimusta jakamalla apurahoja tutkijoille. Säätiö tukee etenkin nuorten tutkijoiden väitöskirjatutkimusta. Suomen Parkinson-säätiön toimintaa voi jokainen yksityinen tai yhteisö tukea lahjoituksella.