Tekstin koko

Säätiön säännöt

SUOMEN PARKINSON- SÄÄTIÖN SÄÄNNÖT

hyväksytty hallituksessa 22.11.2010

1§                 

Säätiön nimi on SUOMEN PARKINSON-SÄÄTIÖ, ruotsiksi FINLANDS PARKINSON-STIFTELSE, englanniksi THE FINNISH PARKINSON FOUNDATION. Säätiön kotipaikka on Turku.

2§                 

Säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Parkinsonin tautia ja muita liikehäiriöitä koskevaa tieteellistä tutkimusta.

3§                 

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla apurahoja ja stipendejä tutkijoille sekä rahoittamalla omia tutkimushankkeita. Säätiö voi myös julkaista tutkimuskohteista tehtyjä tieteellisiä tutkimuksia.

4§                 

Säätiön peruspääoma on kaksikymmentäviisituhattakaksisataakaksikymmentä-kahdeksan euroa ja 19 senttiä (25.228,19 euroa). Säätiön varat on sijoitettava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muillakin säätiölain sallimilla tavoilla.

5§                 

Säätiön asioita hoitaa, sitä edustaa ja sen päätösvaltaa käyttää säätiön hallitus, johon kuuluu kuusi jäsentä. Hallituksen jäsenistä vähintään puolella on oltava Parkinsonin tautiin tai liikehäiriöihin kohdistuva, osoitettu tieteellinen pätevyys.

  1. Säätiön hallitus valitsee neljäksi kalenterivuodeksi kolme (3) jäsentä, joilla Parkinsonin tautiin tai vastaaviin liikehäiriösairauksiin osoitettu tieteellinen pätevyys sekä yhden (1) jäsenen, jolla on talouden ja sijoitustoiminnan osoitettu pätevyys.
  2. Suomen Parkinson-liitto ry:n liittohallitus valitsee hallitukseen kaksi (2) jäsentä neljäksi kalenterivuodeksi. Mikäli Suomen Parkinson-liitto ei nimitystä tee, on säätiön hallituksen se tehtävä.

Säätiön hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön hallitus kutsuu itselleen sihteerin keskuudestaan tai ulkopuolelta. Lisäksi hallitus voi valita työryhmiä valmistelemaan hallituksessa päätettäviä asioita.

6§                 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Kokouskutsu on lähetettävä hallituksen jäsenille seitsemän päivää ennen kokousta. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Hallituksen kokouksissa on kullakin jäsenellä yksi ääni ja päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittavat puheenjohtaja ja kokouksen sihteeri. Hallituksen pöytäkirjat tarkistavat kaksi siihen tehtävään valittua, kokouksessa läsnä ollutta hallituksen jäsentä.

7§                 

Säätiöllä voi olla asiamies, joka toimii hallituksen alaisena. Asiamiehen työsuhteesta ja toimiehdoista määrää hallitus.

8§                 

Säätiön nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen tai asiamiehen kanssa.

9§                 

Hallituksen jäsenille ja hallituksen sihteerinä toimivalle henkilölle voidaan kokouksista määrätä kohtuullinen palkkio.

10§               

Hallituksen on kokoonnuttava vuosittain huhtikuun loppuun mennessä varsinaiseen vuosikokoukseensa, jossa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

  1. edellisen tilikauden tilinpäätös ja sitä koskien annettu tilintarkastajien kertomus, ja päätös tilinpäätösten vahvistamisesta tai muista toimenpiteistä, joihin se mahdollisesti antaa aihetta.
  2. edellistä tilikautta koskeva toimintakertomus
  3. hallituksen jäsenille ja hallituksen sihteerille maksettavat kokouspalkkiot ja tilintarkastajien palkkiot
  4. valitaan hallituksen jäsenistä yksi puheenjohtajaksi ja yksi varapuheenjohtajaksi
  5. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Tarpeen vaatiessa voi hallitus kokoontua ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään kokouskutsussa mainittuja asioita. Hallitus on kutsuttava koolle ylimääräiseen kokoukseen, jos vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta pyytää.

11§               

Säätiölle valitaan 2-vuotiskaudeksi 1- 2 tilintarkastajaa ja 1- 2 varatilintarkastajaa tai tilintarkastusyhteisö. Hallitus valitsee tilintarkastajat varsinaisessa vuosikokouksessaan tarkastamaan kahden seuraavan vuoden tilejä.

12§               

Säätiön tilikausi on kalenterivuosi. Edellisen vuoden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiina maaliskuun 15. päivänä mennessä. Silloin säätiön tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on viimeistään esitettävä tilintarkastajille, joiden tulee antaa niistä kirjallinen lausuntonsa hallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.

Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelystä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava viranomaistahojen määräämien aikataulujen mukaisesti viranomaisille.

13§               

Säätiön sääntöjä voidaan muuttaa, mikäli vähintään yli puolet kaikista hallituksen jäsenistä sitä kannattaa. Sääntömuutokselle on saatava Patentti- ja rekisterihallituksen vahvistus. Säätiön lakkauttamisesta päätetään samassa järjestyksessä.

14§               

Milloin säätiö lakkautetaan Patentti- ja rekisterihallituksen suostumuksella, on säästyneet varat käytettävä hallituksen päättämällä tavalla säätiön tarkoitusten mukaisiin kohteisiin.

Säätiö päivittää sääntöjään uutta säätiölakia vastaavaksi vuoden 2018 aikana.